Ynghylch


Cynhadledd ddau ddiwrnod flynyddol wedi’i threfnu gan Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru sy’n canolbwyntio ar dechnolegau a thechnegau digidol arloesol ar gyfer cipio data, dehongli a lledaenu gwybodaeth am dreftadaeth Cymru, y DU a thu hwnt yw Gorffennol Digidol. Mae’n dwyn ynghyd unigolion o’r sectorau masnachol, cyhoeddus, academaidd a gwirfoddol, ac o’r trydydd sector, a’i nod yw hybu trafodaeth a gwybodaeth am y technolegau digidol sy’n cael eu defnyddio ar hyn o bryd, neu sy’n cael eu datblygu, i gofnodi a deall yr amgylchedd hanesyddol.

Cynigir cyfuniad o gyflwyniadau, sesiynau seminar a gweithdai ac arddangosiadau ymarferol i’r cynadleddwyr mewn awyrgylch cyfeillgar ac anffurfiol a’r nod yw hybu rhwydweithio a chyfnewid syniadau. Darperir sesiynau anghynhadledd yn ystod y prynhawn cyntaf, i roi cyfle i gynadleddwyr nad ydynt ar yr amserlen ffurfiol wneud cyflwyniadau ar brosiectau, ymchwil, syniadau neu faterion sy’n cyd-fynd neu ddim yn cyd-fynd â themâu’r digwyddiad eleni. Bydd stondinau Arddangosfa a Phoster hefyd yn rhoi cyfle i arddangos prosiectau neu gynhyrchion ac i siarad â chyrff treftadaeth, cymdeithasau, prifysgolion, datblygwyr cynhyrchion ac adwerthwyr.

Bydd cynhadledd Gorffennol Digidol 2015 yn cael ei chynnal yn ninas Abertawe, ail ddinas fwyaf Cymru sydd wedi datblygu ar hyd yr arfordir tywodlyd nid nepell o harddwch Penrhyn Gŵyr. Cynhelir y digwyddiad yn adeiladau ysblennydd Neuadd y Ddinas sy’n cynnwys Neuadd Brangwyn, Neuadd Siôr ac Ystafell yr Arglwydd Faer.

Mae adborth gan gynadleddwyr blaenorol wedi cynnwys sylwadau fel:

Mae’n dwyn ynghyd amrywiaeth o brosiectau a sefydliadau i ddysgu oddi wrth ei gilydd a gwneud cysylltiadau proffesiynol’

‘Pynciau amrywiol, trefnus a phroffesiynol, tîm cyfeillgar a brwd, yn dod â phobl o amgueddfeydd, diwydiant a’r byd academaidd at ei gilydd’

‘Mae’n rhoi cyflwyniad i dopigau ond ar lefel sydd ddim yn rhy uchel fel eu bod yn annealladwy neu’n rhy isel fel eu bod yn ailadrodd yr hyn a wyddoch eisoes. Mae’n caniatáu ar gyfer rhwydweithio o fewn grwpiau llai, fel y gall sgyrsiau adeiladol gael eu cynnal. Mae’n darparu llawer o wybodaeth mewn cyfnod byr o amser!’

‘Mae’n darparu llwyfan gwych ar gyfer rhannu a thrafod syniadau, arferion a damcaniaethau ar draws ffin amlddisgyblaethol ac mae pawb sy’n mynychu yn cael ei gynnwys’

‘Awyrgylch anffurfiol a chyfeillgar’

‘Ysbrydoledig’

No comments:

Post a Comment