Wednesday, 28 January 2015


Gorffennol Digidol 2015. Canolfan Ddarganfod Ddigidol Samsung yr Amgueddfa Brydeinig

Bydd Canolfan Ddarganfod Ddigidolyr Amgueddfa Brydeinig yn darparu cyfleoedd dysgu digidol i ryw 10,000 o ymwelwyr ysgol a theuluol bob blwyddyn. Mae’n bleser gennym gyhoeddi y bydd Juno Rae a Lizzie Edwards, cyd-reolwyr rhaglen ddysgu’r Ganolfan, yn y gynhadledd Gorffennol Digidol i gyflwyno ‘A gift for Athena’, app newydd, wedi’i greu ar y cyd â’r cwmni datblygu gemau Gamar, sy’n defnyddio realiti estynedig i gyfoethogi ymweliadau gan fyfyrwyr Cyfnod Allweddol 2 ag oriel Parthenon yr Amgueddfa Brydeinig.Gan ddefnyddio cyfrifiaduron llechen wedi’u darparu gan y Ganolfan, mae’r app yn annog y myfyrwyr i astudio cerfluniau’r Parthenon ac i ddysgu am bensaernïaeth a mytholeg Hen Roeg drwy gyfrwng amrywiaeth o heriau a phosau.


 
Bydd Juno a Lizzie yn trafod datblygiad y sesiwn ddysgu digidol arloesol hon ac yn rhannu eu profiadau drwy sôn am fanteision a heriau ymgorffori realiti estynedig yng ngweithgareddau dysgu amgueddfa.


Tuesday, 6 January 2015

Hanes Prosiect Mynediad i Dreftadaeth Blaenau Gwent yng nghynhadledd Gorffennol Digidol 2015

Nod mentrau niferus y prosiect hwn yw cyflwyno treftadaeth leol gyfoethog y Fwrdeistref Sirol i amrywiaeth mor fawr â phosibl o bobl. Bydd Frank Olding ac Emyr Morgan yn dod i’r gynhadledd Gorffennol Digidol i siarad am y prosiect a dangos sut maent hwy wedi sefydlu partneriaeth rhwng cyrff treftadaeth lleol er mwyn cynnig hyfforddiant a chyngor i wirfoddolwyr a grwpiau cymunedol, a sut maent hwy wedi creu gwefan ar gyfer y prosiect fel bod gan y grwpiau hyn bresenoldeb ar y we a bod modd i’r cyhoedd gyrchu eu harchifau.


O Archif Cymunedol Brynmawr:  Brigâd Dân Brynmawr yn gorymdeithio adeg dadorchuddio’r gofeb ryfel ym 1927.

Mae’r wefan hefyd yn cynnwys adnoddau ar-lein, fformatau ar gyfer ymweliadau ysgol, ac arddangosfeydd â thema i hybu gweithgareddau addysgol a chynyddu ymweliadau ysgol ag atyniadau treftadaeth lleol.Monday, 5 January 2015

Cyflwyno’r Prosiect Europa Barbarorum yng Nghynhadledd Gorffennol Digidol 2015

Prosiect sy’n cael ei gynnal gan wirfoddolwyr, yn academyddion, technegwyr, artistiaid ac eraill, yw Europa Barbarorum, a’i nod yw cyflwyno darlun hanesyddol gywir o’r Oes Haearn Ddiweddarach (272BC-AD14) ar ffurf fersiynau wedi’u haddasu o gemau cyfrifiadur prif ffrwd. Mae wedi derbyn clod beirniadol a phoblogaidd gan y gymuned chwarae gemau a’r boblogaeth ehangach.
 


Mae’n bleser gennym gyhoeddi y bydd Andrew Lamb, Cydlynydd ac Ymchwilydd y prosiect, yn siarad yn y gynhadledd ac yn edrych ar faterion yn ymwneud â’r modd y portreadir y gorffennol. Mae teitl ei bapur yn dweud y cyfan ... ‘Paid â’i symleiddio, mae manylder hanesyddol yn hwyl: Trafod y Prosiect Europa Barbarorum a’i effaith ar y gymuned chwarae gemau’.


 

Cartwnio’r Rhyfel Byd Cyntaf

Bydd yr Athro Chris Williams, Pennaeth Hanes, Archaeoleg a Chrefydd Prifysgol Caerdydd, yn siarad yng nghynhadledd Gorffennol Digidol 2015 ar Cartwnio’r Rhyfel Byd Cyntaf, adnodd ar y we sy’n dwyn ynghyd holl gartwnau papur newydd Joseph Morewood Staniforth o adeg y rhyfel a ymddangosodd gyntaf yn y papur Sul Prydeinig News of the World a phapur dyddiol Caerdydd, y Western Mail. Mae mwy na 1300 o gartwnau’n dilyn hynt a helynt y rhyfel ac yn dangos sut y bu i un o artistiaid gweledol mwyaf poblogaidd y cyfnod bortreadu’r gyflafan. Ceir nodiadau eglurhaol ar bob cartŵn a gwahoddir y defnyddiwr i gynnig sylwadau ar y ddelwedd a’i hystyron posibl. Ceir hefyd amrywiaeth o adnoddau ategol sydd o gymorth i roi’r cartwnydd, ei waith, a’r papurau newydd a’u cyhoeddodd yn eu cyd-destun.Un tro, cafodd crwban distadl ei herio gan ysgyfarnog hunandybus i redeg ras, a derbyniodd yr her. Bu’r ysgyfarnog yn hyfforddi am amser maith, a llamodd ymlaen yn llawn hyder a mynd ymhell ar y blaen i’r crwban. Ond ni fu i’r crwban ddigalonni; daliodd ati yn ddyfal, gan fagu cryfder a chyflymder wrth i amser fynd heibio, tra dechreuodd yr ysgyfarnog ballu a blino ar yr ornest. Nid yw’r ras ar ben eto, ond y crwban sydd fwyaf tebygol o ennill.

Prosiect wedi’i leoli ym Mhrifysgol Caerdydd a gefnogir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri yw Cartwnio’r Rhyfel Byd Cyntaf. 

Thursday, 18 December 2014

Cyflwyno prosiect Gwaith Haearn Ynysfach yng nghynhadledd Gorffennol Digidol 2015

Bydd Ymddiriedolaeth Archaeolegol Morgannwg Gwent ac iDEA yn cyflwyno eu prosiect arobryn ar Waith Haearn Ynysfach ym Merthyr Tudful yng nghynhadledd Gorffennol Digidol eleni. Defnyddiodd y prosiect dehongli digidol arloesol hwn wybodaeth yn deillio o ymchwilio archaeolegol a thystiolaeth gyfoes arall i ail-greu’n ddigidol ac yn hynod fanwl y gwaith haearn, y prosesau a’r awyrgylch.


 
Llun llonydd o’r animeiddiad o Waith Haearn Ynysfach

Hefyd defnyddiwyd data 3D i greu lefelau ychwanegol o ymgolli yn y safle ac ymgysylltu ag ef, er enghraifft, archwilio amser real a modelu arteffactau a’u hargraffu mewn 3D.Golygfa ryngweithiol o adeiladau’r tŷ castio a’r burfa, sy’n cael ei symud drwy ogwyddo’r ddyfais symudol.

Friday, 12 December 2014

DigVentures yn dod i Gorffennol Digidol 2015

Wedi’i sefydlu yn 2011, menter gymdeithasol arloesol yw DigVentures sy’n llunio, yn datblygu ac yn cyflwyno prosiectau archaeoleg gymunedol drwy’r DU a thu hwnt. Un o’r prosiectau hyn oedd Flag Fen Lives, y cloddiad archaeolegol wedi’i gyllido a’i gyrchu’n dorfol cyntaf yn y byd, ac yn ddiweddar maent hwy wedi lansio DigStarter, yr unig blatfform cyllido a chyrchu torfol yn y byd sydd wedi ymroi i helpu prosiectau archaeoleg a threftadaeth i roi cynlluniau cynaliadwy ar waith, meithrin cymunedau, a chodi proffil ac arian.
 


Bydd Brendon Wilkins, Cyfarwyddwr Prosiectau DigVentures yn siarad am hyn oll a mwy. Hollol hanfodol i unrhyw un sydd â diddordeb mewn Archaeoleg Gymunedol, Cyllido Torfol, Cyrchu Torfol a dyfodol Ymchwil Archaeolegol. 

Tuesday, 2 December 2014


Cofrestrwch nawr...

Gallwch gofrestru nawr ar gyfer cynhadledd Gorffennol Digidol 2015 drwy Eventbrite. Cost y gynhadledd ddau-ddiwrnod i gynadleddwyr yw £69 (mae hyn yn cynnwys lluniaeth yn y bore a’r prynhawn a chinio), a bydd cinio cynhadledd 3 chwrs ar noson yr 11eg (yn Neuadd Dderbyn yr Arglwydd Faer) yn costio £30.

Bydd stondinau ar gael hefyd: cost stondin arddangos am ddau ddiwrnod yw £100, a chost stondin poster hanner y maint yw £50. Mae nifer cyfyngedig o stondinau ac o leoedd i gynadleddwyr, felly rydym yn eich annog i’w bwcio’n gynnar.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch bwcio, cysylltwch â susan.fielding@rcahmw.gov.uk. Edrychwn ymlaen at eich croesawu i Abertawe ym mis Chwefror!